امیر هوشنگ احسانی

امیر هوشنگ احسانی،

دانشیار
 • سرپرست مرکز RS GIS
 • رئیس بخش پزوهشی علوم زمین
 • مسئول انفورماتیک
 • دانشگاه سبز(Green University )
 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده محیط زیست
 • آشنائی با سامانه هوش سازمانی-ویژه مدیران اداری و مالی-طرح و برنامه-بین الملل-فناوری اطلاعات
 • انتقال تجربه-نشست اول
 • انتقال تجربه-نشست دوم
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 61113154
Scopus
 • 283 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
 • 1263 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد کامپیوتر در محیط زیست 8202197 3 06 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
بررسی های زیست محیطی به وسیله دورسنجی 8202193 2 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1400/04/16 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1399
اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور در آلودگی هوا 8202368 2 03 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1400/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مبانی برنامه ریزی محیطی 8201070 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
کاربرد کامپیوتر در محیط زیست 8202197 3 06 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
بررسی های زیست محیطی به وسیله دورسنجی 8202193 2 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور در آلودگی هوا 8202368 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/10 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
مبانی برنامه ریزی محیطی 8201070 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کاربرد GIS در برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست 8204176 2 90 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کاربرد کامپیوتر در محیط زیست 8202197 3 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی سنجش از دور و GIS 8204180 2 09 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کارگاه طراحی محیط 3 8201067 3 10 هرهفته شنبه (08:00 - 15:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
بررسی های زیست محیطی به وسیله دورسنجی 8202193 2 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/29 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور در آلودگی هوا 8202368 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی برنامه ریزی محیطی 8201070 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کاربرد کامپیوتر در محیط زیست 8202197 3 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
کاربرد رایانه در طراحی محیط 8201052 2 01 نامشخص 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
کارگاه طراحی محیط 3 8201067 3 10 هرهفته شنبه (08:00 - 15:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
بررسی های زیست محیطی به وسیله دورسنجی 8202193 2 06 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/04/02 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور در آلودگی هوا 8202368 2 37 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2