امیر هوشنگ احسانی

امیر هوشنگ احسانی،

دانشیار
  • دانشگاه تهران ، سرپرست مرکز RS GIS
  • دانشگاه تهران ، رئیس بخش پزوهشی علوم زمین
  • مسئوا انفورماتیک ، مسئول انفورماتیک
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 61113154
اتاق : -
  • 135 ارجاعات
  • 5 h-Index

پروفایل

  • دانشکده محیط زیست ، مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست 1393←1396
  • مسئوا انفورماتیک ، مسئول انفورماتیک 1389←…
  • دانشگاه تهران ، رئیس بخش پزوهشی علوم زمین 1388←…
  • دانشگاه تهران ، سرپرست مرکز RS GIS 1387←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی