ابراهیم گرجی بندپی

ابراهیم گرجی بندپی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 61118061
Google Scholar
  • 44 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال