ابراهیم گرجی بندپی

ابراهیم گرجی بندپی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 61118061
Google Scholar
  • 27 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه امریکن ، اقتصاد

1358 ← 1364

کارشناسی ارشد ، دانشگاه آمریکن ، اقتصاد

1355 ← 1358

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، اقتصاد نظری

1348 ← 1352

فعالیت های علمی