ابراهیم گرجی بندپی

ابراهیم گرجی بندپی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 61118061
Google Scholar
  • 27 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.