ابراهیم گرجی بندپی

ابراهیم گرجی بندپی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 61118061
Google Scholar
  • 44 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ عقاید اقتصادی 4401142 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تاریخ عقاید اقتصادی 4401142 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تاریخ عقاید اقتصادی 4401142 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد کلان 4401234 3 26 هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد کلان پیشرفته 2 4401469 2 20 هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1398/04/01 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
تاریخ عقاید اقتصادی 4401142 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اقتصاد کلان 4401071 4 22 هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
اقتصاد کلان پیشرفته 4401407 3 21 هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تاریخ عقاید اقتصادی 4401142 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اقتصاد کلان پیشرفته 2 4401469 2 20 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
تاریخ عقاید اقتصادی 4401142 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد کلان 4401071 4 21 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تاریخ عقاید اقتصادی 4401142 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 4401234 3 21 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 4401071 4 22 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
تاریخ عقاید اقتصادی 4401142 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
اقتصاد کلان 4401234 3 22 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1