مسعود دهقانی صوفی

مسعود دهقانی صوفی

مرتبه علمی : استادیار
  • کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی با کشورهای فرانسوی زبان- دانشگاه تهران
  • نماینده تحصیلات تکمیلی
  • رابط بین الملل گروه آموزشی فنی کشاورزی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه فنی کشاورزی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
شماره تماس : 02136041058
Scopus
  • 337 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 322 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پایان نامه ها و رساله ها