دانشجویان دکتری

مسعود دهقانی صوفی

مسعود دهقانی صوفی،

استادیار
  • کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی با کشورهای فرانسوی زبان- دانشگاه تهران
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
شماره تماس : 02136041058
Scopus
  • 206 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 280 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۱

پایان نامه ها و رساله ها