اعضای هیات علمی

مسعود دهقانی صوفی

مسعود دهقانی صوفی،

استادیار
  • کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی با کشورهای فرانسوی زبان- دانشگاه تهران
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
شماره تماس : 02136041058
Scopus
  • 139 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 207 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

طرح های کاربردی