دانشجویان دکتری

مسعود دهقانی صوفی

مسعود دهقانی صوفی،

استادیار
  • کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی با کشورهای فرانسوی زبان- دانشگاه تهران
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
شماره تماس : 02136041058
Scopus
  • 201 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 271 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

  • کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی با کشورهای فرانسوی زبان- دانشگاه تهران 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژیهای تجدیدپذیر

… ←

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی مکانیک بیوسیستم

… ←

کلمات کلیدی