اعضای هیات علمی

مسعود دهقانی صوفی

مسعود دهقانی صوفی،

استادیار
  • کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی با کشورهای فرانسوی زبان- دانشگاه تهران
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
شماره تماس : 02136041058
Scopus
  • 139 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 207 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فناوری تولید و کاربرد بیو انرژی 7301416 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
ارزیابی و کاربرد زیست سوخت ها 7301442 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
آمار مهندسی 7320157 3 01 | هرهفته (09:00 - 10:00) - ترم اول 1401
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8202217 3 08 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
عملیات واحد در پردازش و بازیافت مواد 8202385 2 04 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی 7301356 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
طراحی ماشین های برداشت 7301380 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
فیزیک 2 7320143 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
آزمایشگاه فیزیک 2 7320158 1 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
آزمایشگاه فیزیک 2 7320158 1 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
مدیریت پسماند صنایع انرژی 8202247 2 08 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
فناوری تولید و کاربرد بیو انرژی 7301416 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
ارزیابی و کاربرد زیست سوخت ها 7301442 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
آمار مهندسی 7320157 3 01 | هرهفته (09:00 - 10:00) - ترم اول 1400
ریاضی عمومی 7320169 3 01 | هرهفته (13:00 - 14:00) - ترم اول 1400
نمایش 15 نتیجه
از 1