سید عطا اله حسینی

سید عطا اله حسینی،

استاد
  • عضو کارگروه کمیته ارزیابی گروه
  • بازرس اصلی انجمن علمی جنگلبانی ایران
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
شماره تماس : 32249312 داخلی 366
Scopus
  • 144 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 1079 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها