احسان عبدی

احسان عبدی،

دانشیار
  • ، مدیر گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
جنگلداری واقتصاد جنگل‌
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 318 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 696 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

پروفایل

  • ، مدیر گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 1398←1400
  • ، رئیس جنگل آموزشی - پژوهشی خیرود نوشهر 1396←1399
  • ، مدیر داخلی نشریه جنگل و فراورده های چوب 1395←1395
  • ، سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده منابع طبیعی 1392←1394
  • ، ویراستار ادبی و علمی فصلنامه محیط زیست 1391←1391

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جنگلداری و اقتصاد جنگل

1384 ← 1388

M.Sc ، دانشگاه تهران ، جنگلداری و اقتصاد جنگل

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه کردستان ، مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری

1378 ← 1382

فعالیت های علمی