سید عطا اله حسینی

سید عطا اله حسینی،

استاد
  • عضو کارگروه کمیته ارزیابی گروه
  • بازرس اصلی انجمن علمی جنگلبانی ایران
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
شماره تماس : 32249312 داخلی 366
Scopus
  • 144 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 1699 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • بازرس اصلی انجمن علمی جنگلبانی ایران 1398←1401
  • مدیر گروه آموزشی جنگلداری و اقتصاد جنگل 1393←1395
  • مدیریت گروه آموزشی جنگلداری 1389←1391

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، جنگلداری - مهندسی جنگل

1377 ← 1382

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، علوم جنگل

1370 ← 1373

کارشناسی ، تهران ، جنگلداری و اقتصاد جنگل

1365 ← 1370

فعالیت های علمی