عباس منوریان

عباس منوریان،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
Scopus
  • 54 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
Google Scholar
  • 164 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.