پروفایل

  • رییس بخش کنترل کیفی مواد غذایی 1394←1396
  • کمیته تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، strathclyde ، میکروبیولوژی

… ← 1379

کارشناسی ارشد ، تهران ، دامپزشکی

… ← 1367

فعالیت های علمی