پروفایل

  • کارگروه تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی 1397←1399
  • رئیس بخش کنترل کیفی مواد غذایی 1396←1398
  • گروه تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی 1396←1398
  • رییس بخش کنترل کیفی مواد غذایی 1394←1396
  • کمیته تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری عمومی ، تهران ، دامپزشکی

… ← 1367

Ph.D ، استراثکلاید ، میکروبیولوژی

… ← 1379

کلمات کلیدی