عبدالمجید لیاقت

عبدالمجید لیاقت،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
آبیاری وآبادانی
Scopus
  • 939 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

پایان نامه ها و رساله ها