عبدالمجید لیاقت

عبدالمجید لیاقت،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
آبیاری وآبادانی
Scopus
  • 939 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک خاک پیشرفته 7102465 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مهندسی محیط زیست 7102335 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اصول زهکشی 7102012 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی 7102066 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
بهره وری آب در کشاورزی 7102449 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فیزیک خاک پیشرفته 7102465 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مهندسی محیط زیست 7102335 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
اصول زهکشی 7102012 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی 7102066 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فیزیک خاک پیشرفته 7102465 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
موضوعات خاص در آبیاری و زهکشی 7102365 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بهره وری آب در کشاورزی 7102449 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فیزیک خاک پیشرفته 7102465 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مهندسی محیط زیست 7102335 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول زهکشی 7102012 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیک خاک پیشرفته 7102465 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
مهندسی محیط زیست 7102335 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
اصول زهکشی 7102012 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1