دانشجویان دکتری

عبدالمجید لیاقت

عبدالمجید لیاقت،

استاد
  • عضو کارگروه تخصصی بخش تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه آبیاری‌ وآبادانی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 1219 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

  • عضو کارگروه تخصصی بخش تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی 1400←1402
  • کمیسیون تخصصی کشـاورزی هیأت ممیزه دانشگاه بیرجند 1400←1400
  • کمیسیون تخصصی کشـاورزی هیأت ممیزه دانشگاه بیرجند 1400←1400
  • کمیسیون تخصصی کشـاورزی هیأت ممیزه دانشگاه بیرجند 1399←1399
  • عضو کمیته منتخب کشـاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک 1398←1398
  • عضو شورای سیاستگذاری ستاد هفته پژوهش و فن آوری استان البرز 1396←1396
  • رئیس دانشکده مهندسی و فناوری 1395←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، مک گیل ، آبیاری و زهکشی

1372 ← 1376

M.S ، مک گیل ، ابیاری وزهکشی

1370 ← 1372

کارشناسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ابیاری و زهکشی

1355 ← 1361

کلمات کلیدی