احمد حاجی ده آبادی

احمد حاجی ده آبادی،

دانشیار
  • همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
  • عضو هیات علمی شورای بدوی انضباطی دانشجویان
  • عضو هیات علمی شورای بدوی دانشجویان پردیس
پردیس فارابی / دانشکده حقوق
شماره تماس : 02536166629
اتاق : -
Google Scholar
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پایان نامه ها و رساله ها