احمد حاجی ده آبادی

احمد حاجی ده آبادی،

دانشیار
  • همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
  • عضو هیات علمی شورای بدوی انضباطی دانشجویان
  • عضو هیات علمی شورای بدوی دانشجویان پردیس
پردیس فارابی / دانشکده حقوق
شماره تماس : 02536166629
اتاق : -
Google Scholar
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متون فقه جزایی 2202159 3 12 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:30) 1399/11/04 (14:00 - 15:30) ترم اول 1399
قواعد فقه 2 (جزایی) 2202151 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30) 1399/11/01 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
فقه استدلالی 1 2202266 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/08 (14:00 - 15:30) ترم اول 1399
حقوق جزای اختصاصی1 (جرایم علیه اموال و مالکیت) 2202544 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
حقوق جزای اختصاصی 1 2202162 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
حقوق جزای اختصاصی 3 (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص) 2202063 2 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
متون فقه 4 2202122 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
متون فقه جزایی 2202159 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398
حقوق کیفری اختصاصی 1 2202262 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
حقوق جزای اختصاصی 2 (جرایم علیه مصالح عمومی کشور) 2202062 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
متون فقه جزایی 2202159 3 11 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
آیات الاحکام 2202013 1 11 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 15:30) ترم اول 1398
قواعد فقه 2 (جزایی) 2202151 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
فقه استدلالی 1 2202266 2 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1398/11/02 (14:00 - 15:30) ترم اول 1398
حقوق جزای اختصاصی1 (جرایم علیه اموال و مالکیت) 2202544 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/11/02 (14:00 - 15:30) ترم اول 1398
حقوق جزای اختصاصی 1 2202162 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق جزای اختصاصی 1 2202162 2 11 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30) 1398/10/21 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
متون فقه 4 2202122 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
متون فقه جزایی 2202159 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1398/04/05 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1397
روش تحقیق 2202551 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2