احمد حاجی ده آبادی

احمد حاجی ده آبادی،

دانشیار
 • ، همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
 • ، عضو هیات علمی شورای بدوی انضباطی دانشجویان
 • ، رییس دانشکده حقوق
 • ، عضو هیات علمی شورای بدوی دانشجویان پردیس
پردیس فارابی / دانشکده حقوق
شماره تماس : 02536166629
اتاق : -
Google Scholar
 • 2 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

پروفایل

 • ، عضو هیات علمی شورای بدوی دانشجویان پردیس 1397←…
 • ، استاد مشاور انجمن علمی 1397←1398
 • ، استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی 1397←1397
 • ، رییس دانشکده حقوق 1395←…
 • ، عضو هیات علمی شورای بدوی انضباطی دانشجویان 1395←…
 • ، همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی 1392←…
 • ، مدیر بخش حقوق جزا و جرم شناسی 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی