علیرضا صدرا

علیرضا صدرا(مرحوم)

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضویت شورای راهبردی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
 • عضو شورای راهبردی بسیج اساتید کشور
 • مشاور رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری
 • مدیر گروه پژوهش سیاسی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
 • عضو گروه علمی فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت
 • عضویت شورای پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور
 • معاون پژوهشی اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها
 • عضو پیوسته کرسی علمی علوم اجتماعی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی
 • عضویت شورای نظارت بر نشر کتاب - وزارت ارشاد- منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضویت در شورای عالی سیاستگذاری طرح کلان سیر مفهومی فلسفه سیاسی اسلامی
 • عضویت در شورای علمی طرح کلان سیر مفهومی فلسفه سیاسی اسلامی
 • مدیر و عضو هیئت علمی گروه پژوهشی علوم سیاسی دفاع مقدس
 • عضو گروه تخصصی علوم سیاسی در شورای تحول
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات و معارف اسلامی
 • عضو کارگروه تخصصی نظام سیاسی قرآنی
 • ریاست اندیشکده سیاست، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ،
 • عضو شورای علمی گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112388
Google Scholar
 • 534 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
نمایش 21 - 40 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 1 2101199 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
متون پایه سیاسی در زبان فارسی 2101618 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101293 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کاربرد و نظریات سیاسی در قرن بیستم 2120077 2 01 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
متون پایه سیاسی در زبان فارسی 2101618 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101519 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بنیادهای فلسفی سیاست 2101612 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بنیادهای فلسفی سیاست 2101612 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام 2101029 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اندیشه سیاسی شیعه 2101420 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/06 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
کاربرد و نظریات سیاسی در قرن بیستم 2120077 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اندیشه سیاسی اندیشمندان کشورهای اسلامی 2101521 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سمینار مسایل سیاسی روز 2101518 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
جنبش های اسلامی در قرن بیستم و تاثیر انقلاب اسلامی بر آن ها 2101513 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام 2101029 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سیاست گذاری عمومی و تمدن اسلامی 2101351 2 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
تاریخ اندیشه سیاسی در ایران 2101528 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
تاریخ اندیشه سیاسی در ایران 2101057 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
افکار سیاسی ایران و جهان اسلام 2101289 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نظام سیاسی و دولت در اسلام 2101353 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 21 - 40 از 40 نتیجه
از 2