یاشار ذکی

یاشار ذکی،

استادیار
  • عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
  • عضو هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران (خزانه‌دار انجمن)
دانشکده جغرافیا
جغرافیای سیاسی
شماره تماس : 61113792
Scopus
  • 7 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

طرح های کاربردی