یاشار ذکی

یاشار ذکی،

استادیار
  • عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
  • عضو هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران (خزانه‌دار انجمن)
دانشکده جغرافیا
جغرافیای سیاسی
شماره تماس : 61113792
Scopus
  • 7 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ویژگیهای ژئوپلیتیکی ایران 4804064 2 44 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
هیدروپلیتیک ایران و حوضه های پیرامونی 1507646 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
هیدروپلیتیک (ایران و حوزه های پیرامون) 4804052 2 44 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
آمایش و مدیریت مناطق مرزی 4804061 2 44 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
هیدرو پولتیک 4801315 2 04 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
ویژگیهای ژئوپلیتیکی ایران 4804064 2 45 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
هیدروپلیتیک (ایران و حوزه های پیرامون) 2501928 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
جغرافیای سیاسی مرز 4802546 2 04 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
جغرافیای سیاسی 4801066 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
مطالعات جهان 4801284 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
ویژگیهای ژئوپلیتیکی ایران 4804064 2 44 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
هیدروپلیتیک (ایران و حوزه های پیرامون) 1507078 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
هیدروپلیتیک (ایران و حوزه های پیرامون) 4804052 2 44 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آمایش و مدیریت مناطق مرزی 4804061 2 44 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
جغرافیای سیاسی ایران 4820080 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
هیدرو پولتیک 4801315 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
هیدروپلیتیک (ایران و حوزه های پیرامون) 2501928 2 01 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
جغرافیای سیاسی مرز 4802546 2 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
جغرافیای سیاسی 4801066 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/21 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3