یاشار ذکی

یاشار ذکی،

استادیار
  • عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
  • عضو هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران (خزانه‌دار انجمن)
دانشکده جغرافیا
جغرافیای سیاسی
شماره تماس : 61113792
Scopus
  • 7 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

  • عضو هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران (خزانه‌دار انجمن) 1398←…
  • معاون گروه جغرافیای سیاسی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جغرافیای سیاسی

1384 ← 1388

M.S ، دانشگاه تهران ، جغرافیای سیاسی

1377 ← 1380

کارشناسی ، دانشگاه خوارزمی ، دبیری جغرافیا

1374 ← 1377

فعالیت های علمی