صادق واعظ

صادق واعظ،

استاد
  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084916
اتاق : 2-308
Scopus
  • 2907 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 4041 ارجاعات
  • 35 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های الکترومغناطیسی حرکت خطی 8101508 3 01 هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم دوم 1400
سیستم های کنترل حرکت پیشرفته 8101441 3 01 هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم اول 1400
مباحث ویژه در کنترل 3 8101642 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1400
سیستم های کنترل حرکت پیشرفته 8101441 3 01 1399/10/29 (08:30 - 11:00) ترم اول 1399
سیستم های الکترومغناطیسی حرکت خطی 8101508 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/09 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
سیستم های کنترل حرکت پیشرفته 8101441 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/23 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 85 نامشخص نامشخص 3973
سیستم های الکترومغناطیسی حرکت خطی 8101508 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
سیستم های کنترل حرکت پیشرفته 8101441 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/10/24 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
سیستم های الکترومغناطیسی حرکت خطی 8101508 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
سیستم های کنترل حرکت پیشرفته 8101441 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
سیستم های الکترومغناطیسی حرکت خطی 8101508 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سیستم های کنترل حرکت پیشرفته 8101441 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/20(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1