اسماعیل صالحی

اسماعیل صالحی،

دانشیار
  • عضو کمیته تخصصی فنی و مهندسی انتشارات دانشگاه
  • سرپرست گرایش برنامه ریزی محیط زیست
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 149 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 119 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.