اسماعیل صالحی

اسماعیل صالحی،

دانشیار
  • عضو کمیته تخصصی فنی و مهندسی انتشارات دانشگاه
  • سرپرست گرایش برنامه ریزی محیط زیست
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 153 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 120 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.