رضا توکلی مقدم

رضا توکلی مقدم،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی صنایع
مهندسی صنایع | مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی
شماره تماس : -
اتاق : طبقه دوم
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 8437 ارجاعات
  • 47 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
Google Scholar
  • 13336 ارجاعات
  • 58 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی سیستم های صنعتی 8109001 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/03/24 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
طرح ریزی واحد های صنعتی 8109061 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روش های فرا ابتکاری در بهینه سازی 8109234 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1398/10/28 (16:00 - 17:00) ترم اول 1398
تئوری توالی عملیات 8109006 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1398/10/28 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8109249 1 03 نامشخص نامشخص 3973
طراحی سیستم های صنعتی 8109001 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1398/03/25 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
طرح ریزی واحد های صنعتی 8109061 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روش های فرا ابتکاری در بهینه سازی 8109234 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تئوری توالی عملیات 8109006 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
کارآموزی 8109249 1 03 نامشخص نامشخص 3963
طراحی سیستم های صنعتی 8109001 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/29 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
طرح ریزی واحد های صنعتی 8109061 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش های فرا ابتکاری در بهینه سازی 8109234 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1396/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
تئوری توالی عملیات 8109006 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
طراحی سیستم های صنعتی 8109001 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/20(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
طرح ریزی واحد های صنعتی 8109061 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/21(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
روش های فرا ابتکاری در بهینه سازی 8109234 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1395/10/26(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
تئوری توالی عملیات 8109006 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1395/10/21(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1