محمدسعید تسلیمی

محمدسعید تسلیمی،

استاد
  • عضویت هیأت ممیزه مرکزی "علوم انسانی و هنر"
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 97 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال