محمدسعید تسلیمی

محمدسعید تسلیمی،

استاد
  • عضویت هیأت ممیزه مرکزی "علوم انسانی و هنر"
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 97 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت تحول سازمانی 4302311 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/08 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
سمینار مدیریت بحران و سوانح 4311037 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نظریه های خط مشی گذاری عمومی 4302291 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
تئوری های خط مشی گذاری عمومی 4306406 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
مدیریت تحول سازمانی 4302311 2 04 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تحلیل رفتاری در سازمان های اداری 4306402 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت 4306400 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
خط مشی گذاری و تحلیل سیاست های دولت 4306405 2 02 هرهفته دو شنبه (12:00 - 15:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
کارگاه مدیریت تحول در سازمان های دولتی 4302297 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مدیریت تحول و توسعه در سازمانهای رسانه ای 4306064 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تئوری های خط مشی گذاری عمومی 4306406 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
تئوری های خط مشی گذاری عمومی 4306406 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
تئوری های خط مشی گذاری عمومی 4306406 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 13 نتیجه
از 1