سیدابوالقاسم میرا

سیدابوالقاسم میرا،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
Scopus
  • 5 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی سازمان و مدیریت 4303299 3 01 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
روش تحقیق در مدیریت 4320098 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) 1400/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
مبانی سازمان و مدیریت 4303299 3 02 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
مدیریت رفتار مصرف کننده 4303236 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
رفتار مصرف کننده 4310136 3 01 هرهفته جمعه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق در مدیریت 4320098 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/04/14 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
مدیریت رفتار مصرف کننده 4303236 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مبانی سازمان و مدیریت 4303299 3 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش تحقیق در مدیریت 4320098 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 4303101 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روش تحقیق در مدیریت 4320098 3 02 هرهفته یک شنبه (09:45 - 11:15) | هرهفته سه شنبه (09:45 - 11:15) 1398/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
مدیریت رفتار مصرف کننده 4303236 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
رفتار مصرف کننده در جهانگردی 4303422 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مبانی سازمان و مدیریت 4303299 3 02 هرهفته یک شنبه (09:45 - 11:15) | هرهفته سه شنبه (09:45 - 11:15) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روش تحقیق در مدیریت 4320098 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1397/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 4303101 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 4303101 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی سازمان و مدیریت 4303299 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تحقیق و ماخذشناسی 4320032 3 02 هرهفته یک شنبه (09:45 - 11:15) | هرهفته سه شنبه (09:45 - 11:15) 1397/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
مبانی سازمان و مدیریت 4303299 3 05 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2