سید موسی حسینی

سید موسی حسینی،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)
شماره تماس : 02161113538
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 543 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 730 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژئومورفولوژی رودخانه ای (با تاکید بر ایران) 4801353 2 11 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مسائل آب 4801286 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/07 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
فیزیک عمومی 4801439 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
هیدروژئومورفولوژی کارست 4801391 2 11 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ریاضیات 1 4801024 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
ریاضیات و آب و هواشناسی 4801329 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ریاضیات برای جغرافیا 2 4801287 2 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
ریاضیات برای جغرافیا 2 4801287 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی 4801373 2 11 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
ریاضیات 1 4801024 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
ژئومورفولوژی رودخانه ای (با تاکید بر ایران) 4801353 2 11 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مسائل آب 4801286 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
هیدروژئومورفولوژی کارست 4801391 2 11 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
ریاضیات 1 4801024 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضیات برای جغرافیا 2 4801287 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ژئومورفولوژی رودخانه ای (با تاکید بر ایران) 4801353 2 11 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
هیدرولوژی کاربردی 4801248 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
هیدرولوژی و آب و هواشناسی شهری 4801722 2 31 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1397/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مسائل آب 4801286 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مدیریت منابع آب ایران 4801237 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2