سعید حسن زاده

سعید حسن زاده،

دانشیار
  • ، معاون اداری و مالی دانشکده روان شناسی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
آموزش کودکان استثنایی
شماره تماس : 61117407
اتاق : -
Scopus
  • 222 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 721 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، رییس موسسه روانشناسی 1395←1397
  • ، معاونت اداری و مالی 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

1380 ← 1385

فعالیت های علمی