علی شکوری

علی شکوری

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو کمیته اصلی تدوین برنامه راهبردی تحقیقات توسعه روستایی
  • عضو کمیته علمی همایش ملی هنرگردی (نقش گردشگری هنری در توسعه)
  • عضو کمیته علمی و مدیریت پنل تخصصی همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور
  • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117833
Google Scholar
  • 241 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی کارآفرینی 3120312 2 03 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1402
مبانی کارآفرینی 3120312 2 04 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1402
فرهنگ اسلامی و رفاه اجتماعی 3104274 2 04 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
سازماندهی و مدیریت 3104199 2 04 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
زبان تخصصی 1 (برنامه ریزی اجتماعی) 3104265 2 04 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
نظریه های نابرابری و فقر 3104227 2 04 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 3104262 3 04 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
سیاست گذاری توریسم 3104196 2 04 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
نقد نظریه های رفاه اجتماعی 3104272 2 14 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
زبان تخصصی 2 (برنامه ریزی اجتماعی) 3104266 2 41 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
روش تحقیق نظری 3120053 3 41 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
نظریه های نابرابری و فقر 3104227 2 04 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
فرهنگ اسلامی و رفاه اجتماعی 3104274 2 14 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
سازماندهی و مدیریت 3104199 2 41 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
نابرابری های اجتماعی و توسعه 3109032 2 04 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
نابرابری های اجتماعی و توسعه 1507578 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
نظریه های رفاه اجتماعی 3104165 2 04 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
نظریه های رفاه اجتماعی 3104165 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
مسائل گردشگری در ایران 3104242 2 04 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
نقد نظریه های رفاه اجتماعی 3104272 2 14 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3