اعضای هیات علمی

علی شکوری

علی شکوری،

دانشیار
  • عضو کمیته اصلی تدوین برنامه راهبردی تحقیقات توسعه روستایی
  • عضو کمیته علمی همایش ملی هنرگردی (نقش گردشگری هنری در توسعه)
  • عضو کمیته علمی و مدیریت پنل تخصصی همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117833
Google Scholar
  • 170 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فرهنگ اسلامی و رفاه اجتماعی 3104274 2 14 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1401
سازماندهی و مدیریت 3104199 2 41 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
نظریه های رفاه اجتماعی 3104165 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
نظریه های رفاه اجتماعی 3104165 2 04 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم اول 1401
مسائل گردشگری در ایران 3104242 2 04 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم اول 1401
نقد نظریه های رفاه اجتماعی 3104272 2 14 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
اصول مدیریت گردشگری 3104243 2 04 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
روش تحقیق 1 3102010 2 41 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
نظریه های نابرابری و فقر 1507588 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
نظریه های نابرابری و فقر 3104227 2 04 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
سیاستگذاری اشتغال و روابط کار 1507593 2 01 هرهفته (17:30 - 19:30) - ترم اول 1400
فرهنگ اسلامی و رفاه اجتماعی 3104274 2 04 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
سازماندهی و مدیریت 3104199 2 41 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
اصول مدیریت گردشگری 3104243 2 04 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم اول 1400
نابرابری های اجتماعی و توسعه 3109032 2 09 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم اول 1400
توسعه پایدار گردشگری 3104237 2 04 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
نظریه های نابرابری و فقر 3104227 2 04 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
نظریه های رفاه اجتماعی 3104165 2 04 هرهفته (13:30 - 15:00) - ترم اول 1400
نظریه های رفاه اجتماعی 1507585 2 01 هرهفته (12:30 - 14:30) - ترم اول 1400
مسائل گردشگری در ایران 3104242 2 04 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3