علی شکوری

علی شکوری

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو کمیته اصلی تدوین برنامه راهبردی تحقیقات توسعه روستایی
 • عضو کمیته علمی همایش ملی هنرگردی (نقش گردشگری هنری در توسعه)
 • عضو کمیته علمی و مدیریت پنل تخصصی همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117833
Google Scholar
 • 208 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری 1401←…
 • مدیر گروه برنامه ریزی اجتماعی 1397←1402
 • عضو کمیته علمی و مدیریت پنل تخصصی همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور 1393←…
 • عضو کمیته علمی همایش ملی هنرگردی (نقش گردشگری هنری در توسعه) 1392←…
 • مدیر گروه برنامه ریزی اجتماعی 1391←1398
 • استاد راهنمای دانشجویان ورودی 91 1391←1393
 • عضو کمیته علمی سومین سمینار و جشنواره برند در گردشگری آبان 1391 1391←1391
 • استاد راهنمای دانشجویان ورودی 89 1389←1391
 • مدیر گروه برنامه ریزی اجتماعی 1389←1391
 • عضو کمیته اصلی تدوین برنامه راهبردی تحقیقات توسعه روستایی 1386←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، علوم اجتماعی

… ← 1367

M.S ، تهران ، جامعه شناسی

… ← 1370

Ph.D ، دانشگاه یورک (York)_ انگلستان ، جامعه شناسی توسعه

… ← 1378

کلمات کلیدی