علی شکوری

علی شکوری،

دانشیار
 • عضو کمیته اصلی تدوین برنامه راهبردی تحقیقات توسعه روستایی
 • عضو کمیته علمی همایش ملی هنرگردی (نقش گردشگری هنری در توسعه)
 • عضو کمیته علمی و مدیریت پنل تخصصی همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117833
اتاق : -
Google Scholar
 • 110 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

پروفایل

 • عضو کمیته علمی و مدیریت پنل تخصصی همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور 1393←…
 • عضو کمیته علمی همایش ملی هنرگردی (نقش گردشگری هنری در توسعه) 1392←…
 • مدیر گروه برنامه ریزی اجتماعی 1391←1398
 • استاد راهنمای دانشجویان ورودی 91 1391←1393
 • عضو کمیته علمی سومین سمینار و جشنواره برند در گردشگری آبان 1391 1391←1391
 • عضو کمیته اصلی تدوین برنامه راهبردی تحقیقات توسعه روستایی 1386←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، تهران ، جامعه شناسی

… ← 1370

دکتری ، تهران ، جامعه شناسی

… ← 1378

کارشناسی ، تهران ، علوم اجتماعی

… ← 1367

فعالیت های علمی