علی شکوری

علی شکوری

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو کمیته اصلی تدوین برنامه راهبردی تحقیقات توسعه روستایی
  • عضو کمیته علمی همایش ملی هنرگردی (نقش گردشگری هنری در توسعه)
  • عضو کمیته علمی و مدیریت پنل تخصصی همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور
  • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117833
Google Scholar
  • 208 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.