سیدداود شریفی

سیدداود شریفی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم دام و طیور
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
اتاق : -
Scopus
  • 82 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
Google Scholar
  • 240 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تغذیه طیور پیشرفته 7302279 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
پرورش زنبور عسل 7302215 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
پرورش زنبور عسل 7302215 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصول جیره نویسی 7302325 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اصول پرورش طیور 7302174 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
شناخت و فرآوری مواد خوراکی 7302324 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
شناخت و فرآوری مواد خوراکی 7302324 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
پرورش طیور 7302328 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کارآموزی 7302090 2 01 نامشخص نامشخص 3973
تغذیه طیور پیشرفته 7302279 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تغذیه دام 3 7302037 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
پرورش زنبور عسل 7302215 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
پرورش زنبور عسل 7302215 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
ناهنجاری های متابولیکی در طیور 7302307 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 14 نتیجه
از 1