سیدداود شریفی

سیدداود شریفی،

استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه دام و طیور / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
Scopus
  • 250 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 589 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

  • مدیر گروه علوم دام و طیور 1395←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، تغذیه دام

1377 ← 1383

M.S ، تربیت مدرس ، دامپروری

1375 ← 1377

کارشناسی ، تهران ، تولیدات دامی

1371 ← 1371

کلمات کلیدی