سعید بکایی

سعید بکایی،

استاد
  • عضو ورئیس کارگروه تدوین و بازنگری دروس و دوره های اپیدمیولوژی گروه تخصصی دامپزشکی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
  • نماینده هیات اجرایی جذب
دانشکده دامپزشکی
گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی
شماره تماس : 61117045
Scopus
  • 979 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.