سعید بکایی

سعید بکایی

مرتبه علمی : استاد
  • عضو ورئیس کارگروه تدوین و بازنگری دروس و دوره های اپیدمیولوژی گروه تخصصی دامپزشکی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
  • نماینده هیات اجرایی جذب
دانشکده دامپزشکی
گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی
شماره تماس : 61117045
Scopus
  • 1389 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • نماینده هیات اجرایی جذب 1396←…
  • عضو ورئیس کارگروه تدوین و بازنگری دروس و دوره های اپیدمیولوژی گروه تخصصی دامپزشکی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 1395←…
  • عضو هیات تحریریه مجله تحقیقات دامپزشکی 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، اییدمیولوژی

1368 ← 1373

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1362 ← 1367

کلمات کلیدی