رضا ضرغامی

رضا ضرغامی،

استاد
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 2705 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 3283 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.