قاسم زائری

قاسم زائری

مرتبه علمی : استادیار
  • رییس پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117809
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.