قاسم زائری

قاسم زائری،

استادیار
  • رییس پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117809
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • رییس پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات 1400←…
  • عضو کمیته ارزیابی دانشکده 1396←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، جامعه شناسی

… ←

کلمات کلیدی