قاسم زائری

قاسم زائری،

استادیار
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117809
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ اجتماعی معاصر ایران 3106093 2 62 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
بررسی و نقد جامعه شناسی علم و معرفت 3107043 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/06 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
مبانی تاریخ اجتماعی ایران 3120085 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
تاریخ اجتماعی ایران 3102041 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
جامعه شناسی انقلاب 3120040 2 21 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/07 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
نظریه های جامعه شناسی 1 3102226 2 03 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/11/04 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
نظریه های جامعه شناسی 1 3102209 2 23 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/30 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399
نظریه جامعه شناسی 1(برای برنامه ریزی اجتماعی) 3104250 2 43 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/30 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399
مبانی تاریخ اجتماعی ایران 3120085 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (15:30 - 17:00) ترم دوم 1398
جامعه شناسی تاریخی 3102248 2 03 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1399/04/08 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
تاریخ اجتماعی ایران 3102041 2 61 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (15:30 - 17:00) ترم دوم 1398
نظریه های علوم اجتماعی 3106054 3 61 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/07 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
جامعه شناسی معرفت 3102107 2 02 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نظریه های جامعه شناسی 2 3102225 2 20 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/07 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
بررسی آثار صاحب نظران جامعه شناسی 3120018 2 21 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (15:30 - 17:00) ترم دوم 1398
نظریه های علوم اجتماعی 3101202 2 81 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/07 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
جامعه شناسی انقلاب 3120040 2 22 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی تاریخی ایران 3107038 2 30 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فلسفه علوم اجتماعی 3102274 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نظریه های جامعه شناسی 1 3102209 2 23 هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1397/10/26 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2