پرویز شایان

پرویز شایان،

استاد
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
دانشکده دامپزشکی
گروه انگل شناسی
Scopus
  • 2881 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال