پرویز شایان

پرویز شایان

مرتبه علمی : استاد
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
دانشکده دامپزشکی
گروه انگل شناسی
Scopus
  • 3002 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیولوژی مولکولی 7508515 2 08 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
بیوانفورماتیک 7503144 1 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
بیولوژی سلولی– مولکولی در انگل ها 7503089 2 03 هرهفته (08:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 12:00) - ترم اول 1402
بوم شناسی انگل ها 7503113 1 03 هرهفته (11:00 - 12:00) - ترم اول 1402
اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه 7503145 1 03 هرهفته (10:00 - 11:00) - ترم اول 1402
بیوتکنولوژی و فرآورده های بیولوژیک 7506344 2 06 | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
ایمنی شناسی پایه 7503143 2 03 | هرهفته (09:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
ایمنی شناسی بیماری های انگلی 7503129 2 03 | هرهفته (09:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
اصول بیولوژی مولکولی 7503135 2 03 هرهفته (08:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 12:00) - ترم اول 1401
بیولوژی سلولی– مولکولی در انگل ها 7503089 2 03 هرهفته (08:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 12:00) - ترم اول 1401
انگل های حیوانات آزمایشگاهی 7503146 2 03 | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
اصول بیولوژی مولکولی 7503135 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
ایمنی شناسی پایه 7503143 2 03 هرهفته دو شنبه (09:00 - 12:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ایمنی شناسی بیماری های انگلی 7503129 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بیوانفورماتیک 7503144 1 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
بیولوژی سلولی– مولکولی در انگل ها 7503089 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ایمنی شناسی بیماری های انگلی 7503129 2 03 هرهفته دو شنبه (09:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
بیولوژی مولکولی 7508515 2 08 هرهفته یک شنبه (10:30 - 14:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ایمنی شناسی پایه 7503143 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) 1398/03/27 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه 7503145 1 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1398/03/29 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2