پیروز حناچی

پیروز حناچی،

استاد
دانشکدگان هنر های زیبا / دانشکده معماری
مرمت‌ | معماری
اتاق : 303
Scopus
  • 71 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح باز زنده سازی بافت های تاریخی-مرمت شهری (طرح 3) 9101478 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1399
سیر تحول قوانین و تشکیلات میراث فرهنگی 9101457 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سیر تحول قوانین و تشکیلات میراث فرهنگی 9101457 2 02 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بررسی نظری و عملی چالش های حفاظت و توسعه میراث معماری و شهری 9101637 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مبانی نظری و تاریخ علم حفاظت و مرمت میراث معماری و شهری 9101622 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 14:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
طرح باز زنده سازی بافت های تاریخی-مرمت شهری (طرح 3) 9101478 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
سمینار بررسی تجارب مرمت ابنیه و بافت های شهری 9101472 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آشنایی با اصول حفاظت و مرمت 9101611 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سیر تحول قوانین و تشکیلات میراث فرهنگی 9101457 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2) 9101474 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1397
طرح باز زنده سازی بافت های تاریخی-مرمت شهری (طرح 3) 9101478 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1397
سمینار بررسی تجارب مرمت ابنیه و بافت های شهری 9101472 1 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مطالعه و شناخت بناها و بافت ‌های تاریخی 9101459 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آشنایی با اصول حفاظت و مرمت 9101611 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
سیر تحول قوانین و تشکیلات میراث فرهنگی 9101457 2 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2) 9101474 3 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1396
بررسی نظری و عملی چالش های حفاظت و توسعه میراث معماری و شهری 9101637 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی نظری و تاریخ علم حفاظت و مرمت میراث معماری و شهری 9101622 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
طرح باز زنده سازی میراث مجموعه های معماری (طرح 2) 9101474 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
طرح باز زنده سازی بافت های تاریخی-مرمت شهری (طرح 3) 9101478 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2