امید بزرگ حداد

امید بزرگ حداد

مرتبه علمی : استاد
  • قطب علمی مدیریت ریسک و بحرانهای طبیعی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آبیاری‌ و آبادانی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 8040 ارجاعات
  • 56 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 10647 ارجاعات
  • 65 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال