امید بزرگ حداد

امید بزرگ حداد،

استاد
  • قطب علمی مدیریت ریسک و بحرانهای طبیعی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آبیاری‌ و آبادانی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 7428 ارجاعات
  • 54 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 9917 ارجاعات
  • 62 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پروفایل

  • قطب علمی مدیریت ریسک و بحرانهای طبیعی 1397←1402

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی منابع آب

1380 ← 1384

M.S ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، سازه های هیدرولیکی

1375 ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه تبریز ، عمران آب

1371 ← 1374

کلمات کلیدی